Regulamin TMTriathlon

TMTriathlon Maniów Mały – zakończ z nami sezon

1/4 IM – 25 września 2021 (sobota)


CEL ZAWODÓW

1. Sportowa rywalizacja zawodników o jak najlepsze czasy na dystansie 1/4IM.

2. Popularyzacja triathlonu i terenów Jeziora Mietkowskiego.

ORGANIZATOR

1. klub sportowy TMTeam,

TERMIN – MIEJSCE – DYSTANS

1.Zawody odbędą się w dniu 25 września 2021 r.

2. Dystans – 1/4 IM (950m pływania, 45km roweru, 10,5km biegu).

3. Start zawodów godz. 15.00

4. Rywalizacja na wszystkich dystansach będzie się odbywać w formule bez draftingu.

5. Start będzie wspólny z zachowaniem dystansu sanitarnego 2m.

8. Limity czasowe:

     P: 30min, P+R: 2h 30min, P+R+B: 3h 45min 

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Prawo startu w zawodach na dystansie 1/4 IM posiadają osoby, które w dniu 24.09.2021 r. będą miały ukończone 18 lat oraz stan zdrowia będzie pozwalał na udział w zawodach.

2. Podczas zawodów, jesteśmy sportowcami, jesteśmy fair; nie jedziemy na kole, przestrzegamy Regulaminu Zawodów, asekurujemy się i dbamy o własne oraz innych zawodników bezpieczeństwo! I jak wiecie sędziowie pilnują i będą to robić!

3. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania oświadczenia o starcie z własnej woli i na własne ryzyko.

4. Każdy uczestnik zawodów, w biurze zawodów otrzymuje opaskę na rękę, co umożliwi mu to wejście/wyjście ze strefy zmian, skorzystanie z bufetu oraz dostęp do After Party, które będzie w bliskiej odległości od mety.

5. Każdy zawodnik ma obowiązek startu w czepku otrzymanym w pakiecie startowym.

6. Każdy uczestnik musi wypełnić zgłoszenie, umieszczone na stronie zawodów oraz opłacić startowe lub wykorzystać wpisowe z zawodów Triathlon Mietków 2020.

7. Każdy, stając na linii startów w zawodach, tym samym akceptuje regulamin oraz oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala na udział w tych zawodach.

ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz zapisów: <ZAPISY>

3. Odprawa techniczna odbędzie się online, 24 września, o godzinie 20.00.

4. Pakiet startowy można odebrać w sobotę w godzinach 12.00 – 14.45, w miejscu startu.

Szczegóły w zakładce: INFO -> HARMONOGRAM.

4. Udział w zawodach będą mogły wziąć osoby, które jako pierwsze opłacą startowe. NIE decyduje data zapisania się.

5. Wstawianie rowerów do strefy zmian odbywa się w dniu zawodów w godzinach 13.00 – 14.45.

6. O godzinie 14.45 należy bezwzględnie opuścić strefę zmian.

7. Po zawodach będą dostępne jednie prysznice zewnętrzne z zimną wodą.

KLASYFIKACJE INDYWIDUALNE

1/4 IM: 

1. OPEN Kobiet

2. OPEN Mężczyzn

3. Kategorie wiekowe: Juniorka i Junior 18-35lat, Starsza Juniorka i Starszy Junior 36-89lat

NAGRODY 

Dystans 1/4 IM

     I  miejsce: 200 zł + statuetka TMTriathlon Maniów Mały.

     II miejsce: 150 zł + statuetka TMTriathlon Maniów Mały.

     III miejsca: 100 zł + statuetka TMTriathlon Maniów Mały.

Wszyscy zawodnicy otrzymują na mecie pamiątkowy medal oraz koszulkę Finishera, a wszyscy którzy będą chcieli otrzymać dyplom imienny to też będą mogli taki dyplom otrzymać.

OPŁATY STARTOWE

W tym roku podstawowy Pakiet Startowy START zawiera:

 • koszulkę Finiszera TMTriathlonu (do odbioru na mecie zawodów)
 • pamiątkowy medal dla Finisherów
 • czepek TMTriathlon Maniów Mały
 • komplet numerów startowych do naklejenia na rower
 • bufety na trasie zawodów
 • bufet w strefie finishera 
 • koszty profesjonalnego zabezpieczenia zawodów (wopr, służby medyczne, obsługa sędziowska)
 • koszty organizacji zawodów i zabezpieczenia tras
 • nagrody finansowe i niefinansowe dla zawodników. 

Pakiet START  – na dystansie 1/4 IM:

 1. Wpłata do 30 sierpnia 2021 r.  – 199 pln,
 2. Wpłata do 25 września 2021 r. – 249 pln,
 3. Wpłata od 10 września 2021 – 249 pln, bez gwarancji pełnego pakietu (czepka, koszulki)

Jest możliwość odliczenia lub przepisania wpłaty za Triathlon Mietków. W tym celu należy sobie odliczyć od startowego wpłacona kwotę i przelać ją na konto TMTeam (nr konta: PNB Paribas – 34 1750 0012 0000 0000 3992 8377), z tytułem: “DOTACJA NA ZAWODY“. i koniecznie NAPISAĆ do nas o tym na: [email protected]żebyśmy wiedzieli, żeby Cię oznaczyć jako opłacona/y.

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W ZAWODACH I PRZEPISYWANIE PAKIETU

Ze względu na krótki czas do zawodów – nie ma możliwości rezygnacji.

Ale jest możliwość przepisania na innego zawodnika.

W przypadku przepisywania pakietu do dnia 10 września: osoba z opłaconym pakietem, wysyła email pt: “przepisanie pakietu” na adres: [email protected] podając imię i nazwisko osoby, na którą ten pakiet ma zostać przepisany. Osoba, na którą przepisujemy pakiet MUSI być już na liście startowej zapisana. Od dnia 11 września – możliwość przepisania pakietu TYLKO  w Biurze Zawodów.

RUCH DROGOWY 

Trasy będą zabezpieczane przez służby kierujące ruchem (na nawrotkach i na skrzyżowaniach), jednakże jazda na rowerze oraz bieg, będą się odbywać przy ograniczonym ale OTWARTYM ruchu drogowym.

Z tego względu wszystkich obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Zawodnicy nie mają bezwarunkowego pierwszeństwa i należy stosować się do przepisów ruchu drogowego. Na trasie zawodów mogą pojawić się samochody i inne pojazdy. Jest to też okres żniw i te pojazdy mogą być większe, wolniejsze itp. Należy zachować rozsądek !

PUNKTY ODŻYWIANIA, ODBIÓR ROWERU

1. Punkt odżywiania na trasie rowerowej (woda w odkręconej butelce) będzie w okolicy strefy zmian, po nawrotce na ok. 23 kilometrze.

2. Punkt odżywiania na trasie biegowej (woda w papierowym kubku, owoce i bakalie) będzie w okolicy strefy zmian, na początku, na ok. 4tym, 5tym i 10tym kilometrze.

2. Kask jest obowiązkowy podczas całego etapu kolarskiego.

3. Zabronione jest słuchanie muzyki, telefonowanie oraz wszelkie korzystając ze słuchawek na uszach podczas każdego z etapów.

4. Na wyprzedzenie zawodnika, zawodnik wyprzedzający ma 20 sekund.

5. Odbiór roweru możliwy i konieczny od godziny 17.30 do godziny 19.00 w dniu zawodów, za okazaniem numeru startowego i opaski zawodnika na ręku.

6. W przypadku odbioru przez osobę trzecią, bezwzględnie należy posiadać ze sobą: nr startowy zawodnika, dowód osobisty zawodnika oraz dowód osobisty osoby odbierającej rower.

KARY I INNE ISTOTNE SPRAWY (regulamin może być zmieniony w późniejszym terminie w zależności m.in. od sytuacji związanej z Covid-19)

1. Pianki, po wyjściu z wody, można całkowicie ściągnąć tylko w strefie zmian. Podczas dobiegu do T1, można ściągnąć piankę jedynie do pasa.

2. Śmiecenie na trasie biegowej i rowerowej, poza „strefą zrzutu” –  miejscami do tego wyznaczonymi będzie powodować dyskwalifikację. Strefy zrzutu będą się znajdować do 200m od bufetu – na trasie rowerowej, oraz 50m od miejsca startu – na trasie biegowej.

4. Podczas części rowerowej, będą jeździli sędziowie dyscyplinując zawodników przed jazdą na kole. Minimalna odległość między zawodnikami wynosi 10m i za nieprzestrzeganie tej zasady sędziowie będą karali karami Stop&GO.

5. W przypadku rażącego łamania zasad; wulgarnego języka zarówno w stosunku do sędziów, innych zawodników jak i kibiców, rażącego łamania zasady nie jechania “na kole”, przejeżdżania przez oś jezdni – w szczególności w niebezpiecznych miejscach, zakrętach i na zjazdach, śmiecenia na trasie nie w miejscach do tego wyznaczonych – sędzia może ukarać zawodnika kartką czerwoną – co oznacza natychmiastową dyskwalifikację.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, stan wody w zbiorniku wodnym niepozwalający na kąpiele, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów. W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego ani żadnych kosztów poniesionych przez zawodnika, a związanych ze startem w w/w zawodach.

4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.

5. Protesty należy składać pisemnie, w terminie do godziny 18.30 w dniu zawodów.

6. Reklamacje związane z ewentualnymi błędami przy pomiarze czasu należy zgłaszać bezpośrednio po zawodach.

7. Wszystkich zawodników startujących w TMTriathlonie obowiązuje niniejszy regulamin.

8. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

11. Zawodnik ma obowiązek posiadania numeru startowego podczas  na etapie biegowym (na przodzie).

12. Odbiór nagród jest możliwy wyłącznie po ceremonii zakończenia w biurze zawodów.

13. Użytkowanie wszelkich narzędzi komunikacji jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp. oraz odtwarzaczy muzycznych jest zakazane.

14. W przypadku spraw nieuregulowanych powyższym Regulaminem obowiązują przepisy Polskiego Związku Triathlonu.

klub triathlonowy TMTeam