Regulamin TMTriathlon

TMTriathlon Maniów Mały

1/4 IM – 22 sierpnia 2020 (sobota)


CEL ZAWODÓW

1. Sportowa rywalizacja zawodników o jak najlepsze czasy na dystansie 1/4IM.

2. Popularyzacja triathlonu i terenów Jeziora Mietkowskiego.

ORGANIZATOR

1. klub triathlonowy TMTeam, https://tmt.training/

2. Tomasz Sakuta

TERMIN – MIEJSCE – DYSTANS

1.Zawody odbędą się w dniu 22 sierpnia 2020 r.

2. Dystans – 1/4 IM (950m pływania, 45km roweru, 10,5km biegu).

3. Start zawodów godz. 15.00

4. Rywalizacja na wszystkich dystansach będzie się odbywać w formule bez draftingu.

5. Start będzie wspólny z zachowaniem dystansu sanitarnego 2m.

8. Limity czasowe:

     P: 30min, P+R: 2h 30min, P+R+B: 3h 45min 

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Prawo startu w zawodach na dystansie 1/4 IM posiadają osoby, które w dniu 21.08.2020 r. będą miały ukończone 18 lat oraz stan zdrowia będzie pozwalał na udział w zawodach.

2. Podczas zawodów, jesteśmy sportowcami, jesteśmy fair; nie jedziemy na kole, przestrzegamy Regulaminu Zawodów, asekurujemy się i dbamy o własne oraz innych zawodników bezpieczeństwo! I jak wiecie sędziowie pilnują i będą to robić!

3. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania oświadczenia o starcie z własnej woli i na własne ryzyko.

4. Każdy uczestnik zawodów, w biurze zawodów otrzymuje opaskę na rękę, co umożliwi mu to wejście/wyjście ze strefy zmian, skorzystanie z bufetu oraz dostęp do After Party, które będzie w bliskiej odległości od mety.

5. Każdy zawodnik ma obowiązek startu w czepku, przy czym w tym roku dopuszczamy możliwość startu we własnym czepku lub zakupienia czepka przy zapisach. 

6. Każdy uczestnik musi wypełnić zgłoszenie, umieszczone na stronie zawodów oraz opłacić startowe lub wykorzystać wpisowe z zawodów Triathlon Mietków 2020.

7. Każdy, stając na linii startów w zawodach, tym samym akceptuje regulamin oraz oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala na udział w tych zawodach.

ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz zapisów: <ZAPISY>

2. Objazd trasy odbędzie się w ramach otwartego treningu w czwartek o godzinie 18.00, w którym będzie objazd trasy i krótkie szkolenie techniczne.

3. Odprawa techniczna odbędzie się online, 21 sierpnia, o godzinie 20.00.

4. Pakiet startowy można odebrać w sobotę w godzinach 12.00 – 14.45, w miejscu startu.

Szczegóły w zakładce: INFO -> HARMONOGRAM.

4. Udział w zawodach będą mogły wziąć osoby, które jako pierwsze opłacą startowe. NIE decyduje data zapisania się.

5. Wstawianie rowerów do strefy zmian odbywa się w dniu zawodów w godzinach 13.00 – 14.45.

6. O godzinie 14.45 należy bezwzględnie opuścić strefę zmian.

7. Po zawodach będą dostępne jednie prysznice zewnętrzne z zimną wodą.

KLASYFIKACJE INDYWIDUALNE

1/4 IM: 

1. OPEN Kobiet

2. OPEN Mężczyzn

3. Kategorie wiekowe: Juniorka i Junior 18-35lat, Starsza Juniorka i Starszy Junior 36-89lat

3. Mistrzostwa drużyny TMTeam

NAGRODY 

Dystans 1/4 IM

     I  miejsce: 200 zł + statuetka TMTriathlon Maniów Mały.

     II miejsce: 100 zł + statuetka TMTriathlon Maniów Mały.

     III miejsca: 80 zł + statuetka TMTriathlon Maniów Mały.

Wszyscy zawodnicy otrzymują na mecie pamiątkowy medal, oraz wszyscy którzy będą chcieli otrzymać dyplom imienny to też będą mogli taki dyplom otrzymać.

OPŁATY STARTOWE

Pakiet Start zawiera:

– komplet numerów startowych do naklejania (na kask, na rower, do depozytu),

– spersonalizowany numer startowy,

– bufet w strefie finiszera (o bufecie będzie osobny wpis, bo będzie i bufet po i mini party po),

– nagrody finansowe i niefinansowe dla zwycięzców,

– koszty organizacji i zabezpieczenia zawodów (zabezpieczenie wodne, medyczne),

– możliwość wzięcia udziału w losowaniu nagród.

– bufet na trasie zawodów (woda, owoce, bakalie),

Koszt Pakietu Start – 199pln

Pakiet PREMIUM (możliwy do 10 sierpnia)

Wszystko co zawiera Pakiet START

+ eventowy czepek TMTriathlon Maniów Mały

+ bardzo dobrej jakości (firmy Stedman) techniczna koszulka TMTriathlon.

Koszt Pakietu Start – 249pln

Jest możliwość odliczenia wpłaty za Triathlon Mietków, ale zachęcamy do zrobienia tego w przyszłym roku – z wiadomych problemów – potrzebujemy zachować jakąś płynność. W tym celu należy sobie odliczyć od startowego wpłacona kwotę i przelać ją na konto TMTeam (nr konta: PNB Paribas – 34 1750 0012 0000 0000 3992 8377), z tytułem: „DOTACJA NA ZAWODY„. i koniecznie NAPISAĆ do nas o tym na: [email protected]żebyśmy wiedzieli, żeby Cię oznaczyć jako opłacona/y.

Z tej opcji może skorzystać max 75 zawodników, i tylko do końca lipca.

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W ZAWODACH I PRZEPISYWANIE PAKIETU

Ze względu na krótki czas do zawodów – nie ma możliwości rezygnacji.

Ale jest możliwość przepisania na innego zawodnika.

W przypadku przepisywania pakietu do dnia 10 sierpnia: osoba z opłaconym pakietem, wysyła email pt: „przepisanie pakietu” na adres: [email protected] podając imię i nazwisko osoby, na którą ten pakiet ma zostać przepisany. Osoba, na którą przepisujemy pakiet MUSI być już na liście startowej zapisana. Od dnia 11 sierpnia – możliwość przepisania pakietu TYLKO  w Biurze Zawodów.

RUCH DROGOWY 

Trasy będą zabezpieczane przez Policję i służby kierujące ruchem (na nawrotkach i na skrzyżowaniach), jednakże jazda na rowerze oraz bieg, będą się odbywać przy ograniczonym ale OTWARTYM ruchu drogowym.

Z tego względu wszystkich obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Zawodnicy nie mają bezwarunkowego pierwszeństwa i należy stosować się do przepisów ruchu drogowego. Na trasie zawodów mogą pojawić się samochody i inne pojazdy. Jest to też okres żniw i te pojazdy mogą być większe, wolniejsze itp. Należy zachować rozsądek !

PUNKTY ODŻYWIANIA, ODBIÓR ROWERU

1. Punkt odżywiania na trasie rowerowej (woda w odkręconej butelce) będzie w okolicy strefy zmian, po nawrotce na ok. 23 kilometrze.

2. Punkt odżywiania na trasie biegowej (woda w papierowym kubku, owoce i bakalie) będzie w okolicy strefy zmian, na początku, na ok. 4tym, 5tym i 10tym kilometrze.

2. Kask jest obowiązkowy podczas całego etapu kolarskiego.

3. Zabronione jest słuchanie muzyki, telefonowanie oraz wszelkie korzystając ze słuchawek na uszach podczas każdego z etapów.

4. Na wyprzedzenie zawodnika, zawodnik wyprzedzający ma 20 sekund.

5. Odbiór roweru możliwy i konieczny od godziny 18.00 do godziny 20.00 w dniu zawodów, za okazaniem numeru startowego i opaski zawodnika na ręku.

6. W przypadku odbioru przez osobę trzecią, bezwzględnie należy posiadać ze sobą: nr startowy zawodnika, dowód osobisty zawodnika oraz dowód osobisty osoby odbierającej rower.

KARY I INNE ISTOTNE SPRAWY (regulamin może być zmieniony w późniejszym terminie w zależności m.in. od sytuacji związanej z Covid-19)

1. Pianki, po wyjściu z wody, można całkowicie ściągnąć tylko w strefie zmian. Podczas dobiegu do T1, można ściągnąć piankę jedynie do pasa.

2. Nagość w strefach zmian T1 i T2 są zabronione i będą skutkowały natychmiastową dyskwalifikacją.

3. Śmiecenie na trasie biegowej i rowerowej, poza „strefą zrzutu” –  miejscami do tego wyznaczonymi będzie powodować dyskwalifikację. Strefy zrzutu będą się znajdować do 200m od bufetu – na trasie rowerowej, oraz 50m od miejsca startu – na trasie biegowej.

4. Podczas części rowerowej, będą jeździli sędziowie dyscyplinując zawodników przed jazdą na kole. Minimalna odległość między zawodnikami wynosi 10m i za nieprzestrzeganie tej zasady sędziowie będą karali karami Stop&GO.

5. W przypadku rażącego łamania zasad; wulgarnego języka zarówno w stosunku do sędziów, innych zawodników jak i kibiców, rażącego łamania zasady nie jechania „na kole”, przejeżdżania przez oś jezdni – w szczególności w niebezpiecznych miejscach, zakrętach i na zjazdach, śmiecenia na trasie nie w miejscach do tego wyznaczonych – sędzia może ukarać zawodnika kartką czerwoną – co oznacza natychmiastową dyskwalifikację.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, stan wody w zbiorniku wodnym niepozwalający na kąpiele, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów. W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy Organizatora, Uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego ani żadnych kosztów poniesionych przez zawodnika, a związanych ze startem w w/w zawodach.

4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.

5. Protesty należy składać pisemnie, w terminie do godziny 18.30 w dniu zawodów.

6. Reklamacje związane z ewentualnymi błędami przy pomiarze czasu należy zgłaszać bezpośrednio po zawodach.

7. Wszystkich zawodników startujących w TMTriathlonie obowiązuje niniejszy regulamin.

8. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

11. Zawodnik ma obowiązek posiadania numeru startowego podczas  na etapie biegowym (na przodzie).

12. Odbiór nagród jest możliwy wyłącznie po ceremonii zakończenia w biurze zawodów.

13. Użytkowanie wszelkich narzędzi komunikacji jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp. oraz odtwarzaczy muzycznych jest zakazane.

14. W przypadku spraw nieuregulowanych powyższym Regulaminem obowiązują przepisy Polskiego Związku Triathlonu.

klub triathlonowy TMTeam